Targeta Sanit?ria Europea i Certificat Provisional Substitutori

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatorio

Per als despla?aments temporals en la Uni?n Europea, Espai Econ?mico Europeu i Su?ssa, els mutualistes i beneficiaris disposen de la TARGETA SANIT?RIA EUROPEA (TSE) que acredita el dret a rebre prestacions sanit?ries en aneu?nticas condicions que els residents del pa?s de destinaci?, a trav?s del seu Sistema de Sanitat P?blico, tret que el despla?ament tingui per objecte precisament rebre un tractament m?dico. El per?odo de validesa de la TSE ?s de dos a?us.

Si el viatge ?s imminent i no es pot esperar a l'obtenci?n d'una TSE, ha de sol?licitar el Certificat Provisional Substitutori (CPS) que s'obtendr? de manera immediata a la Seu Electr?nica de la MUGEJU. Amb car?cter general el CPS ?s una TSE amb un format diferent, produint els mateixos efectes i utilitats.

El per?odo de validesa del CPS ?s de 90 d?as, sent per tant document suficient per a despla?aments curts.

Quan el sistema de Sanitat P?blica del pa?s en el qual es faci ?s de la TSE, est? sotm?s a alg?n tipus de financiaci?n parcial per part de l'usuari (Copago), es podr? sol?licitar el seu reintegrament a la compa??a CASER.

Estats en els quals la Targeta Sanit?ria Europea t? validesa:

  • Pa?ses integrants de la Uni?n Europea: Alemanya, ?ustria, B?lgica, Bulg?ria, Xipre, Cro?cia, Dinamarca, Eslov?quia, Eslov?nia, Est?nia, Finl?ndia, Fran?a, Gr?cia, Hungr?a, Irlanda, It?lia, Let?nia, Litu?nia, Luxemburg, Malta, Pa?ses Baixos, Pol?nia, Portugal, Regne Unit, Rep?blica Checa, Romania, Su?cia.
  • Pa?ses de l'Espai Econ?mico Europeu: Isl?ndia, Liechtenstein, Noruega.
  • Su?ssa.

COM SE SOL?LICITA

Els mutualistes haver de?n sol?licitar la TSE i la CPS, a la Seu Electr?nica de la Mutualitat General Judicial. ?El Certificat Provisional Substitutori s'obt? de manera immediata, la Targeta Sanit?ria Europea es rebre? al seu domicili en un termini m?ximo de deu d?as.

INICIAR TR?MITE

En el cas que no pugui realitzar aquests tr?mites a la SEU ELECTRONICA pot dirigir-se a les Delegacions Provincials o als Serveis Centrals i presentar emplenat l'impr?s de sol?licitud de la TSE, o identificar-se per sol?licitar el Certificat Provisional Substitutori propi o dels beneficiaris:

Impr?s de sol?licitud de TSE/CPS

Normativa i impresos: