Mutualistes i beneficiaris despla?ats per un per?odo inferior o igual a 120 d?as

Recomanar aquesta prestaci?n

Modalitats 2 i 3 de la Resoluci?n de 18/04/2016. (BOE 06/05/2016).

Mugeju presta l'assist?ncia sanit?ria a l'estranger a trav?s de la p?lli?a col?lectiva d'assegurances que en l'actualitat es troba contractada amb la compa??a de segurs/segurs SOS COMPA??A DE ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, en els seg?ents suposats:

?

a)?MUTUALISTES DESTINATS FORA DEL TERRITORI NACIONAL PER UN PER?ODO INFERIOR O IGUAL A 120 D?AS.

Aquest col?lectiu tendr? dret a la prestaci?n sanit?ria amb un contingut an?logo al que es facilita en territori nacional, d'acord amb la cartera de serveis d'assist?ncia sanit?ria de Mugeju.

L'assist?ncia de car?cter urgent i no demorable es prestar? en la forma i condicions establertes en el contracte subscrit amb la compa??a de segurs/segurs SOS COMPA??A DE ASSEGURANCES I REASSEGURANCES.

En el cas d'assist?ncia no coberta per l'esmentat contracte d'assegurances o si la despesa de l'assist?ncia super?s el l?mite reflectit en el mateix, Mugeju reintegrar? l'import de l'exc?s de despesa, fins al l?mite del contingut i cobertura de la seva cartera de serveis, pr?via presentaci?n de l'impr?s de sol?licitud i de la documentaci?n justificativa.

?

b)?MUTUALISTES I ELS SEUS BENEFICIARIS DESPLA?ATS TEMPORALMENT PER RAONS NO LABORALS, DURANT UN PER?ODO INFERIOR O IGUAL A 120 D?AS.

Aquest col?lectiu tendr? dret durant un per?odo m?ximo de 120 d?as, -sense limitaci?n temporal, en cas de despla?aments per estudis a l'assist?ncia sanit?ria de car?cter urgent i no demorable en el pa?s de despla?ament, en la forma i condicions establertes en el contracte subscrit amb la compa??a de segurs/segurs SOS COMPA??A DE ASSEGURANCES I REASSEGURANCES. Transcorregut aquest per?odo, no procedir? reintegrament algun de despeses.

Per fer ?s d'aquesta prestaci?n el mutualista ha de dirigir-se telef?nicamente a SOS COMPA??A DE ASSEGURANCES I REASSEGURANCES cridant al tel?fono?+34 91 572 43 43 fent refer?ncia al n?nero de p?lli?a 42546.