Asistencia sanitaria transfronteiriza

Recomendar esta prestaci?n
Datos do procedemento
Iniciaci?n
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

A trav?s desta f?rmula, o mutualista pode acudir nalg?ns supostos a outro pa?s da UE para recibir asistencia sanitaria, tendo dereito ao reembolso dos gastos m?dicos a trav?s as tarifas aprobadas e publicadas por Mugeju, sempre que esa asistencia est? inclu?da na Carteira Com?n de Servizos do Sistema Nacional de Sa?de. En ning?n caso o reembolso incl?e os gastos de traslado nin de aloxamento.

Cando se trate de mutualistas acollidos aos servizos p?blicos de Sa?de das CCAA ou do Instituto Nacional de Gesti?n Sanitaria, as Administraci?ns competentes nos procedementos de gesti?n e autorizaci?n de estaasistencia transfronteiriza son as Comunidades Aut?nomas ou o Instituto Nacional de Gesti?n Sanitaria nos casos de Ceuta e Melilla.

Nos supostos de mutualistas acollidos a Entidades M?dicas, ? a Entidade a obrigada a prestar a asistencia sanitaria transfronteiriza, seg?n o procedemento e as tarifas que se conte?en na Resoluci?n de 18/04/2016, BOE 06/05/2016.

En determinados supostos, ? necesario solicitar autorizaci?n previa en Mugeju.

A autorizaci?n previa ? necesaria cando:

  1. Requ?rase hospitalizaci?n de polo menos unha noite.
  2. A asistencia esixa o uso de infraestruturas ou equipos m?dicos sumamente especializados ou custosos.

?

?MARCO NORMATIVO

Directiva 2011/24/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 9 de marzo, relativa ? aplicaci?n dos dereitos dos pacientes na asistencia sanitaria transfronteiriza

Real Decreto 81/2014, de 7 de febreiro, polo que se establecen normas para garantir a asistencia sanitaria transfronteiriza, e polo que se modifica o Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receita m?dica e ?rdenes de dispensaci?n.

Resoluci?n de 18 de abril de 2016, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se regula a asistencia sanitaria fose do territorio nacional.?

?

PUNTOS NACIONAIS DE CONTACTO NA UNI?N EUROPEA

Os puntos nacionais de contacto en cada Estado membro permiten que os pacientes poidan acceder ? informaci?n pertinente para exercer o seu dereito ? asistencia sanitaria.

A trav?s deste v?nculo facil?tanse as ligaz?ns aos?Puntos nacionais de contacto da UE.

?

INFORMACI?N ADICIONAL

Web da Comisi?n:http://ec.europa.eu/index_es.htm

Descargue o Folleto:?"O que ten que saber antes de partir"