Gizarte-osasuneko Arreta plana urteko Programa

Zerbitzu hau gomendatu

Beharrak asetzeko laguntza ekonomikoak, helduen eta pertsona minusbaliatuak.

Xedea

Conceder ayudas económicas que atenderán situaciones de necesidad que afecten a los mutualistas en las siguientes circunstancias:

 • Adineko pertsonak:
 • Pertsona ezgaituak.
 • Droga-mendekotasuna duten pertsonak.

Baldintza orokorrak

 • Ser mutualista o beneficiario en alta de la Mutualidad General Judicial en el momento del hecho causante, que debe producirse en el ejercicio presupuestario correspondiente.
 • Aipatu diren egoerak eta sortutako gastuei dagokien aurrekontu ekitaldia datorren urteko urtarrilaren 1etik aurrera.
 • Bateraezintasun auzitan sartuta ez egotea.

Dokumentazio orokorra

 • Solicitud en modelo normalizado, que se puede descargar de la página web de esta Mutualidad, u obtenerse en los Servicios Centrales o en las Delegaciones Provinciales.
 • Fotocopia o copia de la declaración del IRPF de la unidad familiar del último ejercicio, incluida la Declaración Complementaria si se hubiera efectuado.
 • Aitortu behar ez bada, zerga administrazioak ziurtagiri horretan sarrera Emango dieten egozpenen eta ziurtagiria jasota.
 • Helbidea eta egoitza ziurtagiria (famili unitateko kide.

Bestela, aurreko agiriak ekartzea, Mugeju ematea (gordetako lekuan eskabide ereduan) dagozkion datuak biltzeko erakunde publikoei.

Berariazko dokumentazioa

A) adineko pertsonak artatzeko Programa:

 • Erakundearen egiaztagiria edo fotokopia konpultsatua (euskal autonomia erkidegoan gai horretan eskumena duen, elbarritasuna egiaztatzen duen bitartean.
 • Hala badagokio, erantzukizunezko adierazpena edo pentsioak ordaintzeko azken ekitaldiko pfezaren 2002ko salbuetsitako edo zergapetu gabeko prestazioak.

B) pertsona ezinduei laguntzeko Programa:

 • Certificación o fotocopia compulsada del organismo de la Comunidad Autónoma competente en la materia, acreditativa del grado de discapacidad.
 • En su caso, informe actualizado del especialista responsable de la asistencia facultativa, que indique la necesidad del tratamiento.
 • En cada caso, presupuestos del centro o profesional que imparta el tratamiento o de la empresa que realice la supresión de las barreras arquitectónicas.
 • Urteko gastuen jatorrizko fakturak.
 • En su caso, declaración responsable de las pensiones o prestaciones exentas o no sujetas a tributación por IRPF del último ejercicio.

C) drogazaleei laguntzeko Programa:

 • (Beste espezialista (lehenengo saria).
 • Jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, erantzukizunezko adierazpena edo pentsioak ordaintzeko azken ekitaldiko pfezaren 2002ko salbuetsitako edo zergapetu gabeko prestazioak.

Aurkezteko epea

 • Aurtengo abenduaren 1era arte.

Errekurtsoa ebaztea.

 • Hasiera: interesatuak eskaera egin zuten.
 • Aginpidea duen ebazpena, Mutualitate Orokor Judizialak Gerentzia.
 • Ebazteko epea: 6 hilabete.
 • Administrazio-isiltasunak eragin zuten:...
 • Errekurtsoa: arrunta aurkez justizia ministroa.