Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària

Recomanar esta prestació

Ajudes econòmiques per a atendre les necessitats de persones majors, persones amb discapacitat i drogodependientes.

Objecte

Concedir ajudes econòmiques que atendran situacions de necessitat que afecten als mutualistes en les següents circumstàncies:

 • Persones majors.
 • Persones amb discapacitat.
 • Persones amb drogodependència.

Requisits generals

 • Ser mutualista o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial en el moment del fet causant, que ha de produir-se en l'exercici pressupostari corresponent.
 • Referir-se a situacions produïdes i gastos generats des de l'1 de gener de l'any de l'exercici pressupostari corresponent.
 • No estar culpable en incompatibilitat.

Documentació general

 • Sol·licitud en model normalitzat, que es pot descarregar de la pàgina web d'esta Mutualitat, o obtindre's en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials.
 • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'haguera efectuat.
 • Si no existix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en eixe sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els consten.
 • Certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar.

Alternativament a l'aportació de l'anterior documentació, autoritzar a Mugeju (en l'espai reservat en el model de sol·licitud) per a recaptar les dades dels organismes públics corresponents.

Documentació específica

A) Programa d'atenció a persones majors:

 • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

B) Programa d'atenció a persones amb discapacitat:

 • Certificació o fotocòpia compulsada de l'organisme de la Comunitat Autònoma competent en la matèria, acreditativa del grau de discapacitat.
 • Si escau, informe actualitzat de l'especialista responsable de l'assistència facultativa, que indique la necessitat del tractament.
 • En cada cas, pressupostos del centre o professional que impartisca el tractament o de l'empresa que realitze la supressió de les barreres arquitectòniques.
 • Factures originals del gasto.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

C) Programa d'atenció a persones drogodependientes:

 • Prescripció de l'especialista (per a la primera mensualitat).
 • Factures originals.
 • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

Termini de presentació

 • Fins a l'1 de desembre de l'any en curs.

Resolució i recurs

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: Gerència de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de Resolució: 6 mesos.
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia.