Subsidi per Incapacitat Temporal i per Risc durant l'embar?s i durant la lact?ncia

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

Situaci?n d'Incapacitat Temporal

Es consideren en situaci?n d'Incapacitat Temporal els funcionaris que, de conformitat amb el que es disposa en la Llei org.?nica del Poder Judicial (art?culs 374 i 375) i en el Text Ref?s de les disposicions legals vigents sobre el R?gemeguen Especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administraci?n de Just?cia (art?culs 19 i 20), aprovat per reial decret Legislatiu 3/2000, hagin obtingut llic?ncia per malaltia o accident que impedeixin el normal desempe?o de les funcionis p?blicas.

El seu regulaci?n b?sica est? continguda en els preceptes legals citats en el p?rrafo anterior i en els art?culs 82 al 93 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol(BOE de 4/8/2011).

El dret al Subsidi per Incapacitat Temporal a c?rrec de Mugeju neix en concedir-se la pr?rroga de llic?ncia per malaltia corresponent al s?ptimo mes (durant els sis primers, els funcionaris de l'Administraci?n de Just?cia tenen dret a la totalitat de les retribucions).

Igual consideraci?n i efectes que la situaci?n d'Incapacitat Temporal t? la situaci?n de la dona funcion?ria que hagi obtingut llic?ncia per risc durant l'embar?s o risc durant la lact?ncia natural de fill menor de nou mesos.

La cuant?a de el Subsidi ?s fixa i invariable, en tant ?ste no s'extingeixi, i ser? la major de les dues cuantidades seg?ents:

  • El 80 per 100 de les retribucions b?sicas reportades (sou i triennis), incrementades en la sisena part d'una paga extraordin?ria, corresponent al primer mes de llic?ncia.
  • El 75 per 100 de les retribucions complement?ries reportades en el primer mes de llic?ncia.

L'import del Subsidi ?ntegro as? calculat no podr? ser superior a les retribucions complement?ries integres corresponents al primer mes de llic?ncia.

Si la cuant?a de el Subsidi result?s superior, el seu import es reduir? en l'exc?s.

El Subsidi s'extingeix, entre altres causes, per:

  • Finalizaci?n de la llic?ncia per malaltia.
  • Transcurs del termini m?ximo de duraci?n d'incapacitat temporal, previst en el Text Ref?s de la Llei General de Seguretat Social.
  • Declaraci?n de jubilaci?n.
  • Defunci?.

?

Situaci?n de risc durant l'embar?s i durant la lact?ncia natural

La situaci?n de la mutualista que hagi obtingut llic?ncia per risc durant l'embar?s o durant el per?odo de lact?ncia natural de fill menor de nou mesos tendr? la mateixa consideraci?n i efectes que la Incapacitat Temporal, amb la particularitat que la prestaci?n econ?mica equivalent al subsidi per Incapacitat Temporal consisteix en un subsidi a c?rrec de Mugeju en cuant?a igual al 100 per 100 de les retribucions complement?ries reportades en el primer mes de llic?ncia.