Ajudes Econ?miques en els casos de part m?ltiple

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

Aquestes ajudes, comprenen dues prestacions diferenciades:

  • Subsidi especial per maternitat o paternitat en els sup?sits de part, adopci?n o acolliment m?ltiples.
  • Prestaci?n econ?mica de pagament ?nico per part o adopci?n m?ltiples.

Tipus d'ajudes

El seu regulaci?n b?sica est? continguda en els Arts. 111 al 117 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol. (BOE 04/08/2011)

Subsidi especial per maternitat o paternitat en els sup?sits de part, adopci?n o acolliment m?ltiples

Tendr?n dret a aquest subsidi, els mutualistes, en els casos de maternitat per part m?ltiple o d'acolliment preadoptiu o permanent m?ltiple o de paternitat o maternitat per adopci?n m?ltiple.

?s compatible amb la prestaci?n econ?mica de pagament ?nico per part o adopci?n m?ltiples.

La cuant?a de el subsidi ser? la quantitat resultant de multiplicar per 42 (sis setmanes del descans obligatori) l'haver-hi regulador corresponent a l'a?o del fet causant del cos al que pertanyi el mutualista, dividint al seu torn aquest resultat per 365. El producte es multiplicar? pel n?nero de fills, a partir del segon que neixin en un mateix part o de menors adoptats o acollits simult?neamente:

Subsidi especial per maternitat en cas de part m?ltiple:

Subsidi = (haver-hi regulador en el d?a de el fet causant x 42 d?as / 365 d?as) x (N? fills simult?neos - 1)
Grup Haver-hi Regulador 2019 (euros/a?o)
A1 41.807,75
A2 32.903,75
B 28.812,57
C1 25.270,64
C2 19.993,26

A1: Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Secretariat Judicial, M?dicos Forenses i Facultatius de l'INT. i C.F.
A2: Cos de Gesti?n Processal i Administrativa, Cos de T?cnicos Especialistes d'INT i CF i Cos de Secretaris de Jutjats de Pau de municipis de m?s de 7.000 habitants.
C1: Cos de Tramitaci?n Processal i Administrativa i Cos d'Ajudants de Laboratori de l'INT i Cf.
C2: Cos d'Auxili Judicial.

L'import de Prestaci?n de pagament ?nico per part m?ltiple ?s un m?ltiplo del salari m?nimo interprofessional, resultant de multiplicar est ?ltimo per un coeficient fixat en funci?n del n?nero de fills nascuts simult?neamente.

Prestaci?n econ?mica de pagament ?nico per part m?ltiple

Tendr?n dret a aquesta prestaci?n de pagament ?nico, els mutualistes, en els casos de maternitat per part o d'adopci?n m?ltiple, amb l'objecte compensar, en part, l'augment de despeses que produeix en les fam?lies el naixement o l'adopci?n de dues o m?s fills per part o adopci?n m?ltiples.

?s compatible amb el subsidi especial per maternitat o paternitat en els sup?sits de part, adopci?n o acolliment m?ltiples

La prestaci?n consisteix en un pagament ?nico, que la seva cuant?a ser? el pagament de 4, 8 o 12 vegades el salari m?nimo professional mensual vigent el d?a de naixement o data de la resoluci?n judicial d'adopci?n, seg?n siguin 2,3 o m?s fills causants

Els fills nascuts o adoptats afectats per una discapacitat igual o superior al 33 per cent, computar?n doble.

N? de fills nascuts N? de vegades de l'import mensual del S.M.I. Imports en l'a?o 2019
Fets causants entre 01/01/2019 i 31/12/2019
2 4 3.600,00 euros
3 8 7.200,00 euros
4 i m?s 12 10.800,00 euros

S.M.I. 2019-? 900?/mes. RD 1462/2018, de 21 de desembre