Ehorzketako gastuetarako laguntza

Zerbitzu hau gomendatu

10.1 Artikuluan aurreikusitako gizarte prestazio hauek “ ” eta) Lege Dekretua (16) / (12.1 artikuluan jasotako egun eta) 2000. urteko errege dekretu legegilearen bidez onetsitako testu bateratuan (3) eta ezarri zen errege dekretuak 4097 / mutualitateak, mutualitate orokor judizialak egingo ditu gizarte prestazioa Bertan gastuetarako laguntza.

Prestazioa arautzen du (Epailearen Arautegi 104. artikuluan (Mutualismoa, 1026 / 2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa. 2011 / 4 / 8 BOE).

Esta ayuda se concede en los casos de fallecimiento de mutualistas, titulares no mutualistas y beneficiarios incluidos en el Documento de Afiliación de ambos, siempre que se encuentren en situación de alta en el momento del hecho causante, siendo perceptores de la misma:

 1. Mutualista (heriotza kasuan (titularrak berezko zuzenbidea), honako pertsona hauek izango dira lehentasun hurrenkeraren arabera adierazten da:

   

  1) Ezkontide alarguna banandua ez badu.

  2º) Los hijos que estuvieren incluidos como beneficiarios en su Documento de Afiliación; en este caso la solicitud deberá formularse por el hijo de mayor edad, entendiéndose que lo hace en nombre de todos; y

  3) Ehorzketako gastuak ordaindu izana frogatzen duen pertsonaren bidez, jatorrizko faktura.

 2. Titularra hil bada mutualista ez dela (titularra, zuzenbide pribatua): pertsonaren gastuak ordaindu izana frogatzen duen jatorrizko faktura bidez aztertzea.
 3. Heriotza kasuan, onuraduna (bat, Dokumentu horren titularra bada, langilearen urteko barne.

2013. Urteko ekitaldiko aurrekontu baliakizunen arabera, zenbateko hauek ezartzen dira:

a) 2000. urteko hil bada mutualista: 250 euro.

No obstante, si la Ayuda corresponde a la persona que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio, la cuantía a conceder será el importe de la factura con el límite de 250 euros.

b) En el supuesto del fallecimiento del titular no mutualista o beneficiario: 150 euros.

Hala ere, laguntzaren ardura hartu duen pertsonari dagokio ehorzketa gastuak, fakturaren zenbatekoa dirulaguntza emango dira gehienez 150 euro.