O Fondo Especial de Mugeju

Recomendar esta prestaci?n

A Disposici?n Adicional Vig?sima primeira da Lei 50/1984, de Orzamentos Xerais do Estado para 1985, posibilit? a constituci?n do Fondo Especial de Mugeju e a consecuente integraci?n no mesmo das Mutualidades de Funcionarios da Administraci?n de Xustiza.

Seg?n as previsi?ns contidas no devandito precepto, por Acordos do Consello de Ministros de 10 de abril de 1987, de 3 de febreiro de 1989 e de 27 de marzo de 1992, se llev? a efecto, respectivamente, a integraci?n no Fondo Especial de MUGEJU da Mutualidade Ben?fica de Funcionarios de Xustiza Municipal, da de Previsi?n de Funcionarios da Administraci?n de Xustiza e da Ben?fica de Auxiliares da Administraci?n de Xustiza.

De acordo coas citadas normas de integraci?n:

 • ?nicamente incorpor?ronse ao Fondo Especial os colectivos existentes nas referidas entidades mutuales ao 31 de decembro de 1984. En consecuencia non se poden producir altas de novos socios mutualistas con posterioridade ? indicada data.
 • Aos socios mutualistas e beneficiarios das antigas Mutualidades de Funcionarios da Administraci?n de Xustiza gar?nteselles a trav?s do Fondo Especial os dereitos ?s prestaci?ns que se especifican nos Acordos de Integraci?n e nos t?rminos e cuant?as neles fixados.
 • De acordo coas citadas normas, as prestaci?ns de pago ?nico reco??cense na cuant?a vixente en 31 de decembro de 1984.
 • As pensi?ns ?reco??cense inicialmente nas cuant?as vixentes en 31 de decembro de 1984, reduci?ndose no cinco exercicios seguintes e por partes iguais nun 20%, ata alcanzar no ?ltimo deles, as cuant?as vixentes en 31 de decembro de 1973, que son as garantidas finalmente polo Estado.

A permanencia no Fondo Especial e o mantemento do dereito ?s prestaci?ns ? voluntaria,?contempl?ndose en consecuencia, ?nos Acordos de Integraci?n no Fondo Especial, que ?Os mutualistas podr?n darse de baixa no Fondo Especial, en calquera momento, con p?rdida de beneficios anteriormente reco?ecidos e sen dereito a devoluci?n de cotas?.

As? mesmo,?os Regulamentos destas Mutualidades contemplan a p?rdida da condici?n de mutualista por falta de pagamento de cotas, tendo a baixa por tal motivo os mesmos efectos que a voluntaria.

A partir da integraci?n, MUGEJU reco?ece as prestaci?ns causadas polos afiliados ?s referidas Mutualidades, que poden ser diferentes en canto ? cuant?a e requisitos para cada Mutualidade, pero todas recollen nos seus Regulamentos pensi?ns de jubilaci?n, de viuvez e orfandade, auxilios por defunci?n e bolsas de estudos para hu?rfanos. Nas prestaci?ns das referidas Mutualidades hai que distinguir as de pago ?nico e as de pago peri?dico ou pensi?ns.

Normativa b?sica

 • Disposici?n Adicional Vig?sima primeira da Lei 50/1984 de Orzamentos Xerais do estado para 1.985?que?prev? a constituci?n deFondo Especial de Mugeju, no que podr?n integrarse as Mutualidades de funcionarios da Administraci?n de Xustiza.
 • Disposici?n Adicional Terceira do Texto Refundido das disposici?ns legais vixentes sobre o R?gimen Especial de Seguridade Social do persoal ao servizo da Administraci?n de Xustiza, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000.
 • Orde de 30 de maio de 1987, pola que se disp?n a publicaci?n do ?Acordo do Consello de Ministros de 10 de abril de 1987, polo que se integra a Mutualidade Ben?fica de Funcionarios de Xustiza Municipal no Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial. (BOE 13/06/1.987).
 • Orde de 10 de abril de 1989, pola que se disp?n a publicaci?n do Acordo do Consello de Ministros de 3 de febreiro de 1989, polo que se integra a Mutualidade de Previsi?n de Funcionarios da Administraci?n de Xustiza no Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial. (BOE 17/04/1.989).
 • Orde de 18 de maio de 1992 pola que se disp?n a publicaci?n do Acordo do Consello de Ministros de 27 de ?marzo de 1992 polo que se integra a Mutualidade Ben?fica de Auxiliares da Administraci?n de Xustiza no Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial. (BOE 08/06/1.992).
 • Regulamento da Mutualidade Ben?fica de Funcionarios da Xustiza Municipal, aprobado por Orde de 6 de maio de 1969.
 • Regulamento da Mutualidade Ben?fica de Auxiliares da Administraci?n de Xustiza, aprobado por Orde de 24 de abril de 1974.
 • Regulamento da Mutualidade de Previsi?n de Funcionarios da Administraci?n de Xustiza (aprobado por Decreto de 1776/1971, de 1 de xullo).

Gesti?n e tramitaci?n

 • Formulario de solicitude.?As solicitudes de prestaci?ns do Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial deben efectuarse cumprimentado o modelo de impreso previsto para cada unha delas. Coas devanditas solicitudes debe acompa?arse a documentaci?n preceptiva que nos devanditos formularios ind?case.
  Os citados impresos poden obterse nos Servizos Centrais e nas Delegaci?ns Provinciais da Mutualidade, as? como descargarse da p?gina Web de Mugeju.
  ?
 • Prazo de presentaci?n.?Conforme ao previsto nos Regulamentos das Mutualidades Integradas:
  • O dereito a solicitar o Auxilio por defunci?n prescribir? ao cinco a?vos de o feito causante do mesmo nas Mutualidades de Previsi?n e de Xustiza Municipal, e ao a?ou na de Auxiliares.
  • O? dereito a solicitar as pensi?ns prescribir? no prazo de cinco a?vos, a partir do feito causante das mesmas, nas Mutualidades de Xustiza Municipal e de Auxiliares, a?nda que se outorgar?n sen efecto retroactivo cando se solicitaron transcorrido un a?ou a partir do feito que as motive. Non existe prazo de prescripci?n para solicitar as pensi?ns da Mutualidade de Previsi?n, a?nda que se conceder?n sen efecto retroactivo, se a petici?n form?lase despu?s de transcorrido un a?ou a partir do feito causante das mesmas.