Funtsa bereziko Mugeju

Zerbitzu hau gomendatu

La Disposición Adicional Vigésima primera de la Ley 50/1984, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, posibilitó la constitución del Fondo Especial de Mugeju y la consiguiente integración en el mismo de las Mutualidades de Funcionarios de la Administración de Justicia.

Según las previsiones contenidas en dicho precepto, por Acuerdos del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1987, de 3 de febrero de 1989 y de 27 de marzo de 1992, se llevó a efecto, respectivamente, la integración en el Fondo Especial de MUGEJU de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal, de la de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia y de la Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Arau horien arabera integratzeko:

 • Únicamente se incorporaron al Fondo Especial los colectivos existentes en las referidas entidades mutuales al 31 de diciembre de 1984. En consecuencia no se pueden producir altas de nuevos socios mutualistas con posterioridad a la indicada fecha.
 • A los socios mutualistas y beneficiarios de las antiguas Mutualidades de Funcionarios de la Administración de Justicia se les garantiza a través del Fondo Especial los derechos a las prestaciones que se especifican en los Acuerdos de Integración y en los términos y cuantías en ellos fijados.
 • Arau horien arabera, ordainketa bakarreko prestazio hauek aitortzen dira, indarrean dagoen zenbatekoa, 1984ko abenduaren 31 da.
 • Pentsioak zenbatekoak hasieran onartu eta indarrean 1984ko abenduaren 31, zati berdinetan, hurrengo bost urteetan reduciéndose %20an iritsi arte, azken horietatik, 1973ko abenduaren 31n indarrean dauden kopuruak, horiek bermatuta, estatuak .

Iraunkortasuna eta prestazioak jasotzeko eskubidea mantentzea, funts bereziaren (borondatezkoa, contemplándose ondorioz, funts bereziaren hitzarmenetan sartu den “ Mutualista, funts bereziaren baja eman ditzakete, edozein unetan, eta aurrez aitortutako irabazien galera ” eskubiderik kuoten itzulketa.

Halaber, Mutualitate horiek erregelamenduetan dira mutualista kuotak ez ordaintzeagatik izateari, eta, horregatik, borondatezko baja ondorio berberak.

Integrazioaren bidez, MUGEJU prestazio horiek eragindako kideei aitortzen Direnean, zenbatekoari dagokionez, baldintza desberdinak izan daitezkeen eta Mutualitatearen bakoitzerako, baina guztiek beren araudietan jasotako erretiro pentsioak, alarguntza, zurztasuna, bekak eta laguntzak, umezurtzek ikasketak heriotzagatik. Bertan zehazten diren prestazioak, ordainketa bakarreko ordainketa periodikoa eta bereizi behar ditugu, eta pentsioak.

Oinarrizko araudia

 • Hogeigarren Xedapen Gehigarria/urteko aurrekontu orokorren legeko lehen 50 1984; 1985, Mugeju deFondo egoera berezia ezarri zen bertan, justizia administrazioko funtzionarioen mutualitateak dira integratzea.
 • Disposición Adicional Tercera del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000.
 • Orden de 30 de mayo de 1987, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1987, por el que se integra la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal en el Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial. (BOE 13/06/1.987).
 • 1989Ko apirilaren 10eko agindua, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko otsailaren 3ko ministroen kontseiluak 1989ko dekretua, justizia administrazioko funtzionarioak biltzen aurreikuspeneko mutualitateak, Mutualitate Orokor Judizialak bereziko edukian. (BOE, 1989/04/17).
 • Orden de 18 de mayo de 1992 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de  marzo de 1992 por el que se integra la Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia en el Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial. (BOE 08/06/1.992).
 • Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de la Justicia Municipal, aprobado por Orden de 6 de mayo de 1969.
 • Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia, aprobado por Orden de 24 de abril de 1974.
 • Reglamento de la Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia (aprobado por Decreto de 1776/1971, de 1 de julio).

Kudeaketa eta izapidetzea

 • Eskaera orria.  Las solicitudes de prestaciones del Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial deben efectuarse cumplimentado el modelo de impreso previsto para cada una de ellas. Con dichas solicitudes debe acompañarse la documentación preceptiva que en dichos formularios se indica.
  Inprimaki horien obtenerse daitezke eta mutualitatearen probintzia zerbitzuetan Biltzen dituen ordezkaritzetan, bai descargarse Mugeju Web orrian.
   
 • Aurkezteko epea:  Conforme a lo previsto en los Reglamentos de las Mutualidades Integradas:
  • Heriotzarengatiko laguntza eskatzeko eskubidea du bost urte igarotzen direnean preskribatuko direla (alegia, eta horren arrazoia aurreikuspeneko mutualitateak. justizia, al año en la laguntzaileak.
  • El  derecho a solicitar las pensiones prescribirá en el plazo de cinco años, a partir del hecho causante de las mismas, en las Mutualidades de Justicia Municipal y de Auxiliares, si bien se otorgarán sin efecto retroactivo cuando se hayan solicitado transcurrido un año a partir del hecho que las motive. No existe plazo de prescripción para solicitar las pensiones de la Mutualidad de Previsión, si bien se concederán sin efecto retroactivo, si la petición se formula después de transcurrido un año a partir del hecho causante de las mismas.