Funtsa bereziko Mugeju

Zerbitzu hau gomendatu

La Disposición Adicional Vigésima primera de la Ley 50/1984, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, posibilitó la constitución del Fondo Especial de Mugeju y la consiguiente integración en el mismo de las Mutualidades de Funcionarios de la Administración de Justicia.

Según las previsiones contenidas en dicho precepto, por Acuerdos del Consejo de Ministros de 10 de abril de 1987, de 3 de febrero de 1989 y de 27 de marzo de 1992, se llevó a efecto, respectivamente, la integración en el Fondo Especial de MUGEJU de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal, de la de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia y de la Benéfica de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Arau horien arabera integratzeko:

 • Únicamente se incorporaron al Fondo Especial los colectivos existentes en las referidas entidades mutuales al 31 de diciembre de 1984. En consecuencia no se pueden producir altas de nuevos socios mutualistas con posterioridad a la indicada fecha.
 • Funtzionarioen Mutualitate eta bazkideei mutualista zaharrek jaso justizia administrazioaren eskubideak bermatuko zaie 0000ko laguntzak Fondo Bereziaren bidez zehazten diren baldintzetan eta zenbatekoetan eta erabakietan ezarritako horietan sartzeko.
 • De acuerdo con las citadas normas, las prestaciones de pago único se reconocen en la cuantía vigente en 31 de diciembre de 1984.
 • Las pensiones  se reconocen inicialmente en las cuantías vigentes en 31 de diciembre de 1984, reduciéndose en los cinco ejercicios siguientes y por partes iguales en un 20%, hasta alcanzar en el último de ellos, las cuantías vigentes en 31 de diciembre de 1973, que son las garantizadas finalmente por el Estado .

La permanencia en el Fondo Especial y el mantenimiento del derecho a las prestaciones es voluntaria, contemplándose en consecuencia,  en los Acuerdos de Integración en el Fondo Especial, que “ Mutualista, funts bereziaren baja eman ditzakete, edozein unetan, eta aurrez aitortutako irabazien galera ” eskubiderik kuoten itzulketa.

Halaber, Mutualitate horiek erregelamenduetan dira mutualista kuotak ez ordaintzeagatik izateari, eta, horregatik, borondatezko baja ondorio berberak.

Integrazioaren bidez, MUGEJU prestazio horiek eragindako kideei aitortzen Direnean, zenbatekoari dagokionez, baldintza desberdinak izan daitezkeen eta Mutualitatearen bakoitzerako, baina guztiek beren araudietan jasotako erretiro pentsioak, alarguntza, zurztasuna, bekak eta laguntzak, umezurtzek ikasketak heriotzagatik. Bertan zehazten diren prestazioak, ordainketa bakarreko ordainketa periodikoa eta bereizi behar ditugu, eta pentsioak.

Oinarrizko araudia

 • Disposición Adicional Vigésima primera de la Ley 50/1984 de Presupuestos Generales del estado para 1.985 que prevé la constitución deFondo Especial de Mugeju, en el que podrán integrarse las Mutualidades de funcionarios de la Administración de Justicia.
 • Hirugarren Xedapen Gehigarrian (erregimen bereziari buruz indarrean dauden lege xedapenen testu bateratua (justizia administrazioko langileak gizarte segurantzako irudian, 3. legegintzako errege dekretuak (2000).
 • Agindua, 1987ko maiatzaren 30ean, Erabakia argitaratzea xedatzen duena (1987ko apirilaren 10a (ministroen kontseiluak. horren bidez, Udal funtzionarioen mutualitateak dago Justizia Ongintzazko hondoan, Mutualitate Orokor Judizialak berezia. (BOE, 13 06 / / 1987).
 • 1989Ko apirilaren 10eko agindua, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko otsailaren 3ko ministroen kontseiluak 1989ko dekretua, justizia administrazioko funtzionarioak biltzen aurreikuspeneko mutualitateak, Mutualitate Orokor Judizialak bereziko edukian. (BOE, 1989 / 04 / 17).
 • 1992Ko maiatzaren 18ko agindua, Erabakia argitaratzea xedatzen duena 2000. urteko martxoaren 27ko ministroen kontseiluak 1992ko biltzen duen Ongintzako mutualitateari justizia administrazioko laguntzaileen hondoan, Mutualitate Orokor Judizialak berezia. (BOE 08 06 / / 1992).
 • Reglamento de la Mutualidad Benéfica de Funcionarios de la Justicia Municipal, aprobado por Orden de 6 de mayo de 1969.
 • Justizia administrazioko laguntzaileen Ongintzazko mutualitateari buruzko araudia onartu zuen 1974ko apirilaren 24ko agindua.
 • Aurreikuspeneko mutualitateen arautegia justizia administrazioko funtzionarioen (1971, 1776 / dekretuaren bidez onartua, uztailaren 1ekoa).

Kudeaketa eta izapidetzea

 • Eskaera orria.  Las solicitudes de prestaciones del Fondo Especial de la Mutualidad General Judicial deben efectuarse cumplimentado el modelo de impreso previsto para cada una de ellas. Con dichas solicitudes debe acompañarse la documentación preceptiva que en dichos formularios se indica.
  Inprimaki horien obtenerse daitezke eta mutualitatearen probintzia zerbitzuetan Biltzen dituen ordezkaritzetan, bai descargarse Mugeju Web orrian.
   
 • Aurkezteko epea:  Conforme a lo previsto en los Reglamentos de las Mutualidades Integradas:
  • El derecho a solicitar el Auxilio por defunción prescribirá a los cinco años del hecho causante del mismo en las Mutualidades de Previsión y de Justicia Municipal, y al año en la de Auxiliares.
  • Pentsioen eskatzeko eskubidea preskribatu egingo da bost urteko epean, gertakizun horiek aurrera alegia, justizia eta mutualitateen Udal osagarriak, baina ez dira horretarako (urteko ordainsarien erreklamazio horiek gertaera hasita. Ez dago pentsioen aurreikuspeneko mutualitateak eskatzeko preskripzio epea, nahiz eta atzeraeragina gabe emango da, baldin eta eskaera egin zuten aurrera urtebete igaro ondoren horien arrazoia.