Comen?ament del termini de presentaci?n d'obres - VII Certamen de Pintura

Recomanar aquesta not?cies

La Mutualitat General Judicial, amb el patrocini del Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S.A. (BBVA), convoca el VII Certamen de Pintura entre els mutualistes i beneficiaris de la mateixa d'acord a les bases que s'adjunten.

Podr?n participar tots els mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), tant actius com a jubilats, i el personal que presta servei en els Serveis Centrals i en les Delegacions Provincials de la Mutualitat.

El concurs est? dotat amb una quantitat total de 4.500 euros i estar? destinat a premiar l'adquisici?n de les dues obres, d'entre les seleccionades i designades pel Jurat nomenat a aquest efecte. Els premis, per rigor?s ordre de prefer?ncia, tendr?n la seg?ent dotaci?n econ?mica: 3.000 euros el primer premi i 1.500 euros el segon.

Les obres podr?n ser lliurades, personalment o mitjan?ant ag?ncia de transport, entre els d?as 16 de setembre i 11 d'octubre de 2019, tots dos inclosos, de dilluns a divendres, en horari de 9:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres en la seg?ent direcci?n:

MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL
VII Certamen de Pintura
C/ Marqu?s del Duero, 7
28001 ? Madrid.

Arxius associats