Modificación da Carteira de Servizos de MUGEJU

Recomendar estas noticias

O Boletín Oficial do Estado nº 101, de 27 de abril de 2019, publicou a Orde SCB/480/2019, de 26 de abril pola que se modifican o anexos I, II e VIN do Real Decreto 1030/2006, de 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización. (Entrada en vigor 1 de xullo de 2019).

As principais modificacións que introduce son:

  • Entre as actuacións do cribado poboacional de cancro de cérvix, incorporarase a determinación do virus do papiloma humano de alto risco. A implantación do cribado farase de maneira progresiva de maneira que no prazo de 5 anos desde a entrada en vigor da Orde as administracións sanitarias e as mutualidades deberán iniciar este programa e en 10 anos a cobertura, entendida como invitación a participar, aproximarase ao cen por cento.

As modificacións introducidas no cribado poboacional do cancro de cérvix, quedarán incorporadas, no Concerto de Asistencia Sanitaria de mutualistas de MUGEJU vixente (cláusula 2.2.2) cos calendarios de implantación recollidos na Orde.

  • Incorporar a micropigmentación da areola mamaria e da mamila como parte da reconstrución mamaria en mulleres mastectomizadas, que xa se atopaba recollido no vixente Concerto de Asistencia Sanitaria.
  • Como parte dos produtos sanitarios facilitarase, seguindo o correspondente protocolo, o lector ocular ou outro sistema de comunicación para pacientes con trastornos neuromotores graves, con afectación severa de ambos os membros superiores e imposibilidade de comunicación oral ou escrita, fundamentalmente pacientes con esclerose lateral amiotrófica, trombosis da arteria basilar, parálise cerebral infantil, traumatismo cranioencefálico e mielinosis pontina, con suficiente capacidade mental, intelectual, de aprendizaxe e de control para o seu manexo de forma segura e eficaz.
  • Aumentar a idade de financiamento dos audífonos dos 16 ata os 20 anos, incorporando anualmente un tramo mínimo de dous anos ata alcanzar os 26 anos. Esta modificación incorporarase ao novo catálogo de prestación ortoprotésica que MUGEJU elaborará no prazo de seis meses desde a entrada en vigor da Orde SCB/480/2019, de 26 de abril, conforme ao previsto na disposición adicional 4ª da mesma.