Modificació de la Cartera de Serveis de MUGEJU

Recomanar aquesta notícies

El Butlletí Oficial de l'Estat nº 101, de 27 d'abril de 2019, ha publicat l'Ordre SCB/480/2019, de 26 d'abril per la qual es modifiquen els annexos I, II i VI del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització. (Entrada en vigor 1 de juliol de 2019).

Les principals modificacions que introdueix són:

  • Entre les actuacions del garbellat poblacional de càncer de cérvix, s'incorporarà la determinació del virus del papil·loma humà d'alt risc. La implantació del garbellat es farà de manera progressiva de manera que en el termini de 5 anys des de l'entrada en vigor de l'Ordre les administracions sanitàries i les mutualitats hauran d'haver iniciat aquest programa i en 10 anys la cobertura, entesa com a invitació a participar, s'aproximarà al cent per cent.

Les modificacions introduïdes en el garbellat poblacional del càncer de cérvix, quedaran incorporades, en el Concert d'Assistència Sanitària de mutualistes de MUGEJU vigent (clàusula 2.2.2) amb els calendaris d'implantació recollits en l'Ordre.

  • Incorporar la micropigmentació de l'areola mamària i del mugró com a part de la reconstrucció mamària en dones mastectomizadas, que ja es trobava recollit en el vigent Concert d'Assistència Sanitària.
  • Com a part dels productes sanitaris es facilitarà, seguint el corresponent protocol, el lector ocular o un altre sistema de comunicació per a pacients amb trastorns neuromotores greus, amb afectació severa de tots dos membres superiors i impossibilitat de comunicació oral o escrita, fonamentalment pacients amb esclerosi lateral amiotrófica, trombosi de l'artèria basilar, paràlisi cerebral infantil, traumatisme cranioencefàlic i mielinosis pontina, amb suficient capacitat mental, intel·lectual, d'aprenentatge i de control per al seu maneig de forma segura/segura i eficaç.
  • Augmentar l'edat de finançament dels audiòfons dels 16 fins als 20 anys, incorporant anualment un tram mínim de dos anys fins a aconseguir els 26 anys. Aquesta modificació s'incorporarà al nou catàleg de prestació ortoprotésica que MUGEJU elaborarà en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de l'Ordre SCB/480/2019, de 26 d'abril, conforme al previst en la disposició addicional 4ª de la mateixa.