Actualizaci?n de ?Criteris i protocols? Hormona de creixement

Recomanar aquesta not?cies

Es comunica que des del Comit? Assessor de l'Hormona de creixement i Subst?ncies relacionades s'han actualitzat els ?Criteris? i ?Protocols? per la utilizaci?n de l'hormona de creixement.

Els Criteris i Protocols est?n disponibles en la p?gina Web del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social en la secci?n professionals-farm?cia:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/hormonacrecimiento/home.htm

As? com en la p?gina Web de la Mutualitat General Judicial

http://www.mugeju.es

Des de l'1 de juliol de 2019?s'haver de?n seguir aquests nous ?Criteris? as? com presentar totes les sol?licituds de tractament en aquests protocols que est?n dise?ados per ser emplenats directament abans del seu impresi?n.

La sol?licitud del tractament al Comit? Assessor ha de realitzar-se emplenant els protocols d'inici i de seguiment que s'especifiquen en els models adjunts, i que contenen tots els parell?metros a avaluar en els quals es basen els criteris d'autorizaci?n i renovaci?n del tractament. As? mateix, ha d'adjuntar-se juntament amb el protocol d'inici, el consentiment informat del pacient degudament emplenat.?L'abs?ncia de cumplimentaci?n de tots i cadascun de les dades sol?licitades pot ser motiu d'un informe negatiu per a l'inici o continu?tat del tractament amb Hormona de Creixement.

  • Protocol de sol?licitud d'inici de tractament
  • Protocol de seguiment
  • Consentiment informat