Informació sobre revaloració de prestacions

Recomanar esta notícies

S'informa als mutualistes perceptors de prestacions d'Incapacitat Permanent, Gran Invalidesa i d'Ajuda per Fill a càrrec amb Discapacitat de la variació que tindrà lloc en la nòmina del mes de març de 2019 on s'ha procedit a l'actualització de la nòmina, com a conseqüència de l'increment previst en les pensions percebudes en 2018 per l'aprovació del Reial decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

En el cas d'Incapacitat Permanent i Gran Invalidesa a la pujada de l'1,6% aprovada per a les pensions en 2019 se sumarà una paga única que els pensionistes rebran abans de l'1 d'abril del 0,1% que igualarà la pujada de les pensions a la mitjana de l'IPC de 2018 que s'ha situat en l'1,7%.

Com a conseqüència de l'anterior, en la nòmina de Gener 2019 la Mutualitat General Judicial va procedir a l'increment de l'1,6% de les esmentades pensions i en la pròxima nòmina de Març 2019, es procedirà a l'increment de l'actualització del 0,1%, amb efectes de gener 2019 i a l'abonament dels endarreriments corresponents a gener i febrer, així com a l'ingrés de la paga única establida.

La variació en la nòmina del mes de març de 2019 on s'ha procedit a l'actualització de la nòmina, serà el següent:

 

  Incapacitat Permanent Gran Invalidesa
Paga única que compensa la desviació de l'IPC del 0,1% dels imports de l'any 2018 entre 1,00 i 7,00 euros entre 2,47 i 23,05 euros
Increment de l'actualització del 0,1%, amb efectes de gener de 2019 entre 0,13 i 0,58 euros entre 0,49 i 1,70 euros
Endarreriments de l'actualització del 0,1% de gener i febrer de 2019 entre 0,30 i 1,50 euros entre 0,97 i 2,88 euros

 

Quant als mutualistes perceptors de la prestació d'Ajuda per Fill a càrrec amb Discapacitat s'informa que d'acord amb l'establit en l'article 2.2 del Reial decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació es procedirà a abonar una paga única, abans de l'1 d'abril, per als perceptors de prestació per fill a càrrec amb 18 o més d'edat i un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100 que compense, la desviació de l'IPC, 0,1% dels imports de la prestació percebuts l'any 2018.

 

  Ajuda per Fill a càrrec amb Discapacitat
Paga única que compensa la desviació de l'IPC del 0,1% dels imports de l'any 2018 entre 1,11 i 6,84 euros