Canvi d'Entitat Mèdica

Recomanar esta pàgina

Informació

Els mutualistes i les mutualistes, quan tramiten la seua alta en la Mutualitat General Judicial, poden optar per rebre assistència sanitària a través d'una entitat mèdica privada, que estiga en el concert, o dels Servicis Públics de Salut de les CCAA o, a Ceuta i Melilla, a través de l'INGESA.

Poden canviar la seua opció d'entitat prestadora de l'assistència sanitària en els següents suposats:

 • Canvi ordinari (Des de l'1 al 31 de gener de cada any)

Els mutualistes i les mutualistes poden realitzar un canvi ordinari d'entitat mèdica tots els anys, durant el mes de gener, per una sola vegada.
Per a sol·licitar aquest canvi, hauran de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de CANVI ORDINARI, dins del termini establit.

 • Canvi extraordinari (Durant tot l'any)
  • Quan es produïsca un canvi de destinació del/de la mutualista en actiu, o de residència del/de la mutualista jubilat/jubilada o del/de la titular no mutualista, que implique, en tots els casos, un canvi de província. 
   Per a este canvi, hauran de presentar:
   • El model A-1 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS
   • Els mutualistes i les mutualistes en actiu hauran d'adjuntar la presa de possessió en la nova destinació.
  • Quan, per circumstàncies excepcionals, el mutualista o la mutualista obtinga la conformitat expressa, per escrit, de les dos entitats afectades. 
   Per a sol·licitar este canvi, hauran de presentar:
   • El model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI i adjuntar els escrits de conformitat de les entitats afectades.

En tot cas, els beneficiaris i les beneficiàries s'adscriuran a la mateixa entitat mèdica per la qual opte el titular o la titular de qui depenga el seu dret.
Per a informació relacionada amb les entitats mèdiques pot cridar a qualsevol dels telèfons de l'Àrea d'Assistència Sanitària o consultar, en esta mateixa pàgina, en l'apartat de Prestacions.