Conveni de Colaboraci?n entre la Mutualitat General Judicial i el Consell General de Col?legis Oficials de Pod?logos

Recomanar esta p?gina

La Mutualitat General Judicial (Mugeju) ?s sensible a les necessitats complement?ries de la salut i el benestar del nostre col?lectiu i per este motiu en el d?a de hui ha tingut lloc la firma del Conveni de Colaboraci?n entre la Mutualitat General Judicial i el Consell General de Col?legis Oficials de Pod?logos per a facilitar l'acc?s als Servicis de Podolog?a a els Afiliats de Mugeju.

Ser?n beneficiaris d'aquest Conveni tots els titulars i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial i el mateix es regir? per les cl?usulas recollides en el document que s'adjunta i d'acord amb al Barem que s'acompa?a.

En breu es publicar? el llistat de Professionals adscrits a aquest Conveni que comen?ar? a ser ?efectiu a partir del pr?ximo d?a 1 d'Octubre de 2016 i al temps es facilitar?n les coordenades de refer?ncia per si existira algun dubte sobre els servicis que s'oferixen i els professionals adscrits.

El present Conveni t? car?cter de colaboraci?n i en ning?n case de prestaci?n reglada de Mugeju, sent un servici addicional que oferim en honor de millorar la qualitat de vida dels nostres mutualistes.

IMG_20160912_111142.jpg

IMG_20160912_111026.jpg

?