Canvi d'Entitat M?dica

Recomanar esta p?gina

INFORMACI?N

INICIACI?N: Sol?licitud de l'interessat

TERMINI: 3 mesos

SILENCI: Estimatorio

Els mutualistes i les mutualistes, quan tramiten la seua alta en la Mutualitat General Judicial, poden optar per rebre assist?ncia sanit?ria a trav?s d'una entitat m?dica privada, que est? en el concert, o dels Servicis P?blicos de Salut de les CCAA o, a Ceuta i Melilla, a trav?s de l'INGESA.

Poden canviar el seu opci?n d'entitat prestadora de l'assist?ncia sanit?ria en els seg?ents suposats:

1. CANVI ORDINARI: Els mutualistes i les mutualistes poden realitzar un canvi ordinari d'entitat m?dica tots els a?us, durant el mes de gener, PER UNA SOLA VEGADA.

TERMINI DE PRESENTACI?N: De l'1 al 31 de gener de cada a?o.

FORMES DE PRESENTACI?N:

  • ONLINE: Per a la realizaci?n d'este tr?mite online haver de? estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificaci?n s'har? a trav?s del sistema Cl@ve per a a?? haver de? estar donat de alta en aquesta plataforma o b? disposar de dni-electr?nico o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electr?nica. Consulte els requisits t?cnicos d'acc?s als tr?mites online.
  • PRESENCIAL: en els Servicis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, as? com en qualsevol dels dem?s llocs previstos en l'art?cul 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Com?n de les Administracions P?blicas.

DATA D'EFECTES: El canvi ordinari d'entitat m?dica assortix efectes a partir del d?a 1 de febrer de l'a?o en curs.

MODEL DE PRESENTACI?N: Ha de presentar el model de Sol?licitud de Canvi d'Entitat M?dica DEGUDAMENT EMPLENAT I FIRMAT, marcant la casella de CANVI ORDINARI.

2. CANVI EXTRAORDINARI:

TERMINI DE PRESENTACI?N: Durant tot l'a?o.

FORMES DE PRESENTACI?N:

  • ONLINE: Per a la realizaci?n d'este tr?mite online haver de? estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificaci?n s'har? a trav?s del sistema Cl@ve per a a?? haver de? estar donat de alta en aquesta plataforma o b? disposar de dni-electr?nico o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electr?nica. Consulte els requisits t?cnicos d'acc?s als tr?mites online.
  • PRESENCIAL: en els Servicis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, as? com en qualsevol dels dem?s llocs previstos en l'art?cul 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Com?n de les Administracions P?blicas.

Per a sol?licitar aquest canvi, haver de?n presentar el model de Sol?licitud de Canvi d'Entitat M?dica, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI, dins del termini establit.

TIPUS DE CANVI EXTRAORDINARI, DATA D'EFECTES I MODEL A UTILITZAR EN CADA CAS:

PER CANVI DE DESTINACI? O RESID?NCIA: Quan es produ?sca un canvi de destinaci? del/de la mutualista en actiu,o de resid?ncia del/de la mutualista jubilat/jubilada o del de la titular no mutualista, que implique, en tots els casos un canvi de prov?ncia.

Assortir? efectes des del d?a 1 del mes seg?ent al que es realitze la tramitaci?n.

Per a este canvi, haver de?n presentar el model A-1 SOL?LICITUD PER A l'AFILIACI?N I VARIACI?N DE DADES DE TITULARS.

Els mutualistes i les mutualistes en actiu haver de?n adjuntar, adem?s, la presa de posesi?n en la nova destinaci?.

PER CIRCUMST?NCIES EXCEPCIONALS: Quan, per circumst?ncies excepcionals, el mutualista o la mutualista obtinga la conformitat expressa, per escrit, de les dos entitats afectades.

El canvi extraordinari per circumst?ncies excepcionals assortix efectes el mateix d?al fet que s'acorda favorablement mitjan?ant Resoluci?n de la Ger?ncia de l'organisme.

Per a sol?licitar este canvi, haver de?n presentar:

  • El model de Sol?licitud de Canvi d'Entitat M?dica, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI, degudament emplenat i firmat.
  • Escrits de conformitat de les entitats afectades.

En tot cas, els beneficiaris i les benefici?ries s'adscriure?n a la mateixa entitat m?dica per la qual opte el titular o la titular de qui depenga el seu dret.

Per a informaci?n relacionada amb les entitats m?dicas pot cridar a qualsevol dels tel?fonos del ?reva d'Assist?ncia Sanit?ria o consultar, en esta mateixa p?gina, en l'apartat de?Prestacions.

CANVI A SISTEMA P?BLICO DE SALUT (INSS):

Si no gan estat mai en el R?gemeguen de Seguretat Social, com a titulars, i manquen de n?mero d'afiliaci?n, haver de?n emplenar i firmar el Model TA.1, as? com presentar-ho personalment en la TGSS, per a sol?licitar dit n?mero. Per a esta tramitaci?n haver de?n inserir el n? d'afiliaci?n a Seguretat Social en l'apartat indicat en la sol?licitud o, en defecte d'aix?, adjuntar fotoc?pia del document que ho continga.

Per a tindre acc?s a la prestaci?n d'assist?ncia sanit?ria, pel Sistema P?blico de Salut haver de?n sol?licitar personalment la targeta sanit?ria individual en el Centre de Salut de la seua Localitat de Resid?ncia, tant per al/la titular com per als beneficiaris i les benefici?ries inclosos/as en el seu document d'afiliaci?n a MUGEJU.