Canvi d'Entitat Mèdica

Recomanar aquesta pàgina

Informació

Els mutualistes i les mutualistes, quan tramitin la seva alta en la Mutualitat General Judicial, poden optar per rebre assistència sanitària a través d'una entitat mèdica privada, que estigui en el concert, o dels Serveis Públics de Salut de les CCAA o, a Ceuta i Melilla, a través de l'INGESA.

Poden canviar la seva opció d'entitat prestadora de l'assistència sanitària en els següents suposats:

 • Canvi ordinari (Des de l'1 al 31 de gener de cada any)

Els mutualistes i les mutualistes poden realitzar un canvi ordinari d'entitat mèdica tots els anys, durant el mes de gener, per una sola vegada.
Per sol·licitar aquest canvi, hauran de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de CANVI ORDINARI, dins del termini establert.

 • Canvi extraordinari (Durant tot l'any)
  • Quan es produeixi un canvi de destinació del/de la mutualista en actiu, o de residència del/de la mutualista jubilat/jubilada o del/de la titular no mutualista, que impliqui, en tots els casos, un canvi de província. 
   Per a aquest canvi, hauran de presentar:
   • El model A-1 SOL·LICITUD PER L'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS
   • Els mutualistes i les mutualistes en actiu hauran d'adjuntar la presa de possessió en la nova destinació.
  • Quan, per circumstàncies excepcionals, el mutualista o la mutualista obtingui la conformitat expressa, per escrit, de les dues entitats afectades. 
   Per sol·licitar aquest canvi, hauran de presentar:
   • El model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI i adjuntar els escrits de conformitat de les entitats afectades.

En tot cas, els beneficiaris i les beneficiàries s'adscriuran a la mateixa entitat mèdica per la qual opti el titular o la titular de qui depengui el seu dret.
Per a informació relacionada amb les entitats mèdiques pot cridar a qualsevol dels telèfons de l'Àrea d'Assistència Sanitària o consultar, en aquesta mateixa pàgina, a l'apartat de Prestacions.