Afiliaci?n Voluntaria

Recomendar esta p?gina
  1. Podr?n manter facultativamente a situaci?n de alta como mutualistas voluntarios, sempre que satisfagan, ao seu cargo,?a cotizaci?n correspondente ao mutualista e a aportaci?n do Estado, con igualdade de dereitos que os mutualistas obrigatorios, os seguintes funcionarios:
    1. Os funcionarios que pasen ? situaci?n de excedencia voluntaria.
    2. Os funcionarios que perdan dita condici?n, calquera que sexa a causa.
  2. A opci?n de continuidade como mutualista voluntario deber? ser exercitado polo propio interesado ante a Mutualidade, en ?oprazo dun mes, a partir da data na que se efect?e a notificaci?n do acordo ou da declaraci?n de excedencia voluntaria, da p?rdida da condici?n de membro das Carreiras, Corpos e Escalas da Administraci?n de Xustiza, ou do exercicio do dereito de transferencia establecido no art?cu 11.2 do Anexo VIII do Estatuto dos Funcionarios das Comunidades Europeas, aprobado polo Real Decreto 259/1968, do Consello, de 29 de febreiro, causando baixa, en caso de non exercitalo, con efectos da data do feito causante.
  3. Se non se exercitase o dereito de opci?n no prazo se?alado ou se perdese posteriormente, por renuncia ou falta de pagamento das cotas, seg?n o disposto neste Regulamento, non podr? instarse nin recuperarse a condici?n de mutualista con car?cter voluntario.
  4. Non corresponder? o dereito de opci?n a aqu?llos mutualistas que pasen a excedencia voluntaria como consecuencia do paso a outra carreira, corpo ou escala da Administraci?n de Xustiza inclu?do no ?mbito de aplicaci?n deste Regulamento.